Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP”) upravujú uzatváranie kúpnych zmlúv na nákup tovaru v internetovom obchode www.timmys.sk. Účelom VOP je vymedziť práva a povinnosti zmluvných strán - predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.timmys.sk je Vlux, s. r. o., so sídlom Radvanská 857/80, Marcelová 946 32, zapísaná na Okresnom súde Nitra , vložka číslo 37138/N. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi VOP a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Podmienky zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom sa riadia v rozsahu VOP neupravenom, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Za predpokladu, že kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa podmienky zmluvy v rozsahu VOP neupravenom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – Vlux, s. r. o., so sídlom Radvanská 857/80, Marcelová 946 32, zapísaná na Okresnom súde Nitra , vložka číslo 37138/N.

Kupujúci – je osobou, ktorej Predávajúci dodáva tovar Kupujúcim objednaný, za ktorý Kupujúci zaplatí kúpnu cenu. Kupujúci môže byť Spotrebiteľom alebo osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a na druhej strane Spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu teda záväzným potvrdením objednávky Predávajúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikajú Kupujúcemu a Predávajúcemu vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou, VOP a príslušnými právnymi predpismi.

VOP – predstavujú ustanovenia kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim postupom upraveným v Uzatvorení kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s VOP platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s VOP oboznámil a bez výhrad súhlasí s ich ustanoveniami súhlasí. Tovar – je vyobrazený a ďalej charakterizovaný na stránke internetového obchodu www.timmys.sk.

3. Potvrdenie objednávky

Objednávky sú spracované do päť (5) pracovných dní. Všetky prijaté objednávky sú záväzné.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( Zrušenie objednávky)

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  • kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č.(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.
  • kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
  • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
 6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

5. Reklamácia - zodpovednosť za vady, záruka

 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, je o tom Kupujúci povinný bezodkladne písomne vo forme emailu upovedomiť Predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím Kupujúceho.


Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte nás. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Vlux,s.r.o, Radvanská 857/80,Marcelová 946 32 odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

6. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.timmys.sk môže kupujúci uhradiť cenu za tovar a dodanie Kupujúcim na dobierku (Kupujúci zaplatí za tovar kuriérovi) a to nasledovne:

Ak Kupujúci zakúpi tovar v hodnote do 100 EUR poštovné po SR hradí Kupujúci.

Ak kupujúci zakúpi tovar v hodnote viac ako 101 EUR poštovné po SR hradí naša firma.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 

7. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Ak je tovar skladom jeho expedícia je zvyčajne realizovaná do 24 hodín počas pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Poštovné hradí kupujúci ak nie je uvedené inak. Dodacia lehota je maximálne 7 dní. V prípade, že kupujúcim objednaný tovar nie je na sklade, lehota dodania bude dohodnutá individuálne .

Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou.


Balné účtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

8. Cena za tovar

Všetky ceny zverejnené na stránkach internetového obchodu www.timmys.sk sú konečné s DPH.

9. Záverečné ustanovenia

Objednávka Kupujúceho je po potvrdení Kupujúcim (uzatvorená zmluva) archivovaná za účelom jej splnenia a evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú Spotrebiteľovi známe z procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. VOP sú platné a účinné od 20.3.2018.